This is also a question of the old, the belt replica watches and steel which good? In replica watches uk fact, they each have advantages and disadvantages. To say the advantages of steel, there are two main rolex replica uk points. First, strong and durable, easy rolex replica maintenance; two temperament tough, more men.
امروز  چهار شنبه  1398/11/2
شرايط تحصيل

 

1 کسانی که از تحصیل باز مانده اند بزرگسالان

2 کسانی که در شرایط دانش آموزی قرار دارند ولی در خارج از کشور امکان دسترسی به مدارس روزانه را ندارند

3 کسانی که در خارج از کشور در حال حاضر دانشجو هستند ولذا برای تکمیل مدارک تحصیلی شان نیاز نیاز به تغییر رشته یاارتقاء معدل دارند نیز می توانند به صورت نیمه حضوری در مدارس آموزش ازراه دورثبت نام کنند.

4 کسانی که متوسطه ما قبل هستند ویا در نیم سال اول سال تحصیلی دیپلم گرفته اند نیز می توانند در نیم سال تحیلی دوم با صدور مجوز از مدارس خارج از کشور دوره پیش دانشگاهی را تحت شرایط خاص به صورت 24 واحدی (کامل) بگذرانند
تعداد بازدید از صفحات: 582538
تعداد بازدیدکنندگان: 456442
تعداد بازديد ديروز: 196
تعداد بازدیدکنندگان روی خط: 2